- Hội nghị cán bộ viên chức Trường THPT Phạm Hồng Thái năm học 2021 - 2022
Hội nghị cán bộ viên chức Trường THPT Phạm Hồng Thái năm học 2021 - 2022
Tags:

 - Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2021-2022
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022 THPT PHẠM HỒNG THÁI
Tags:


 - BẢNG VÀNG DANH DỰ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bảng vàng danh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Tags:

 - KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THEO CHUẨN ĐẦU RA IELTS KHỐI 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022
Kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh chươnng trình tiếng Anh bổ trợ chuẩn đầu ra IELTS..
Tags:


 - KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH
Kế hoạch khảo sát năng lực tiếng Anh.
Tags:

 - THƯ MỜI THAM GIA LIÊN KẾT GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BỔ TRỢ THEO CHUẨN ĐẦU RA IELTS CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2021 - 2022
Thư mời tham gia liên kết giảng dạy chương trình Tiếng Anh bổ trợ theo chuẩn đầu ra IELTS cho..
Tags:


 - THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh..
Tags:

 - CÔNG VĂN THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Công văn thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống..
Tags:


 - CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục..
Tags:

 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO SỨC KHỎE VÀ PHÒNG CHỐNG RÉT CHO HỌC SINH
Công văn về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh
Tags: