THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021 - THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET)
I. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI SÁNG
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 7h30 – 8h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 8h25 – 9h10
Tiết 3 9h20 – 10h05 
Tiết 4 10h15 – 11h00
II. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI CHIỀU 
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 13h30 – 14h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 14h25 – 15h10
Tiết 3 15h20 – 16h05
Tiết 4 16h15 – 17h00
 - THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II (ONLINE) NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021 - BUỔI CHIỀU
Thời khoá biểu học kỳ II (online) năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 05/5/2021 - Buổi chiều
Tags:

 - THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II (ONLINE) NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021 - BUỔI SÁNG
Thời khoá biểu học kỳ II (online) năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 05/5/2021 - Buổi sáng
Tags:


 - THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2021 - KHỐI CHIỀU
Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 22 tháng 3 năm 2021 - Khối chiều
Tags:

 - THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2021 - KHỐI SÁNG
Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 22 tháng 3 năm 2021 - Khối sáng
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2021
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 3 năm 2021
Tags:

 - THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/3/2021 - KHỐI SÁNG
Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 08/3/2021 - Khối sáng
Tags:


 - THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/3/2021 - KHỐI CHIỀU
Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 08/3/2021 - Khối chiều
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/3/2021 - KHỐI SÁNG
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 01/3/2021 - Khối sáng
Tags:


 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/3/2021 - KHỐI CHIỀU
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 01/3/2021 - Khối chiều
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/01/2021 - CA CHIỀU
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 18/01/2021 - Ca chiều
Tags: