THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021 - THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET)
I. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI SÁNG
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 7h30 – 8h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 8h25 – 9h10
Tiết 3 9h20 – 10h05 
Tiết 4 10h15 – 11h00
II. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI CHIỀU 
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 13h30 – 14h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 14h25 – 15h10
Tiết 3 15h20 – 16h05
Tiết 4 16h15 – 17h00
 - HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021
Hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021
Tags:


 - PHỤ LỤC V: MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY
Phụ lục V: Mẫu phiếu đánh giá giờ dạy
Tags:

 - PHỤ LỤC IV: KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Phụ lục IV: Khung kế hoạch bài dạy
Tags:


 - PHỤ LỤC III: KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
Phụ lục III: Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên
Tags:

 - PHỤ LỤC II: KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Phụ lục II: Khung kế hoach tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn
Tags:


 - PHỤ LỤC I: KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Phụ lục I: Khung kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn
Tags:

 - HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG THPT TỪ NĂM HỌC 2020 - 2021
Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch giáo dục của trường THPT từ năm..
Tags:


 - CÔNG VĂN GIỚI THIỆU CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DO CHÍNH PHỦ AUSTRALIA TỔ CHỨC
Công văn giới thiệu Chuỗi hội thảo trực tuyến về đào tạo giáo viên do Chính Phủ Australia..
Tags:

 - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học năm học 2020 - 2021
Tags: