- Công điện số 21: Công điện v/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
Công điện số 21: Công điện v/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa..
Tags:

 - Chỉ thị 22/CT-UBND điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
Chỉ thị 22/CT-UBND điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn..
Tags:


 - CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH
Chỉ thị về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn quận Ba..
Tags:

 - CÔNG VĂN TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Tags:


 - CÔNG VĂN V/V SIẾT CHẶT VIỆC CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY ĐI ĐƯỜNG TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI...
Công văn v/v siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường  trong thời gian giãn cách xã..
Tags:

 - CÔNG ĐIỆN V/V TIẾP TỤC THỰC HIỆN GIÃN CÁCH TOÀN BỘ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Công điện v/v tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng..
Tags:


 - CÔNG ĐIỆN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Công điện về phòng, chống dịch Covid-19
Tags:

 - CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ VỀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM  ...TRONG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Chỉ thị của Ban thường vụ Thành uỷ về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị..
Tags:


 - CHỈ THỊ THỰC HIỆN GIÁN CÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19
Tags:

 - CÔNG ĐIỆN SỐ 16/CĐ-UBND V/V TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
Công điện số 16/CĐ-UBND v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên..
Tags: