- CÔNG VĂN VỀ VIỆC TẠM DỪNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐI NƯỚC NGOÀI ĐẾN VÙNG CÓ DỊCH
Công văn về việc tạm dừng giải quyết thủ tục đi nước ngoài đến vùng có dịch
Tags:

 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền..
Tags:


 - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019 của Trường THPT Phạm Hồng Thái
Tags:

 - KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT, RÀ SOÁT, TUYÊN TRUYỀN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Kế hoạch kiểm soát, rà soát, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2019 của ngành Giáo..
Tags:


 - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội
Tags: