THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021
TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/5/2021 - THEO TKB DẠY HỌC QUA INTERNET)
I. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI SÁNG
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 7h30 – 8h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 8h25 – 9h10
Tiết 3 9h20 – 10h05 
Tiết 4 10h15 – 11h00
II. GIỜ HỌC CÁC TIẾT BUỔI CHIỀU 
Tiết học Thời gian Ghi chú
Tiết 1 13h30 – 14h15 GV và HS đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu
Tiết 2 14h25 – 15h10
Tiết 3 15h20 – 16h05
Tiết 4 16h15 – 17h00
 - DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM 2020
Danh sách Đảng viên Chi bộ trường THPT Phạm Hồng Thái năm 2020
Tags:

 - DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách nhân viên tổ Văn phòng năm học 2019 - 2020
Tags:


 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ - THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách Giáo viên tổ Ngoại ngữ - Thể dục - Quốc phòng năm học 2019 - 2020
Tags:

 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách Giáo viên tổ Xã hội năm học 2019 - 2020
Tags:


 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách Giáo viên tổ Văn năm học 2019 - 2020
Tags:

 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA - SINH - KỸ NN NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách tổ Hóa - Sinh - Kỹ NN năm học 2019 - 2020
Tags:


 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ - KỸ - TIN NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách giáo viên tổ Lý - Kỹ - Tin năm học 2019 - 2020
Tags:

 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách giáo viên tổ Toán năm học 2019 - 2020
Tags:


 - DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách Ban giám hiệu năm học 2019 - 2020
Tags:

 - DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách Đảng viên năm học 2019 - 2020
Tags: