- DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM 2020
Danh sách Đảng viên Chi bộ trường THPT Phạm Hồng Thái năm 2020
Tags:

 - DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách Đảng viên năm học 2019 - 2020
Tags:


 - DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2018-2019
Danh sách Đảng viên năm học 2018-2019
Tags: