- Quyết định 167 v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 của trường THPT Phạm Hồng Thái
Quyết định 167 v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm..
Tags:

 - Quyết định về việc công khai cam kết chất lượng giáo dục; công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông ...năm học 2021 - 2022
Quyết định về việc công khai cam kết chất lượng giáo dục; công khai thông tin chất lượng..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC, CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQL VÀ NHÂN VIÊN ... NĂM HỌC 2021 - 2022
Quyết định v/v công khai thông tin cơ sở vật chất, công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2021..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 của trường..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH 08 V/V CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TS NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2021;...THEO TT 89/2010/TT-BTC
Quyết định 08 về việc công khai kế hoạch mua sắm TS nhà nước theo dự toán năm 2021; kế..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2021
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm 2021
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH 132 VV CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định 132 vv công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC;... TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI NĂM HỌC 2020 - 2021
Quyết định công khai cam kết chất lượng giáo dục; công khai thông tin chất lượng giáo dục..
Tags: