Cơ cấu tổ chức » Công đoàn

Số lượt xem: 3380
Gửi lúc 10:06' 20/09/2017

GỢI Ý NỘI DUNG THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BCHCĐ NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI LẦN THỨ XXIV

TIỂU BAN NỘI DUNG

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày     tháng 9 năm 2017

GỢI Ý

Nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo

của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khóa XXIII

tại Đại hội khóa XXIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-CĐGD ngày 24/4/2017 về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Tiểu ban Nội dung đã chỉnh sửa bổ sung các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong tiểu ban Nội dung, Ban Chấp hànhCông đoàn ngành Giáo dục Hà Nội vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khóa XXIII tại Đại hội khóa XXIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Để Việc tổ chức lấy ý kiến thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tại Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nội đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận những vấn đề sau:

1. Đánh giá chung Báo cáo

- Bố cục, kết cấu của báo cáo đã hợp lý chưa? Nếu chưa, xin đồng chí nêu ý kiến cần điều chỉnh bổ sung cụ thể?

2. Về phần thứ nhất: Tình hình cán bộ, nhà giáo, người lao động và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục lần thứ XXIII.

- Những nhận định, đánh giá tình hình CBGV,NV Thủ đô trong thời gian qua đã đúng chư­a? Đã nêu đủ những vấn đề cơ bản cần nêu chư­a? Nếu chưa thì cần thêm, bớt những nội dung nào?

- Kết quả hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội được đánh giá với các nhiệm vụ chủ yếu như dự thảo Báo cáo nêu đã được chưa? Đánh giá đúng mức chưa? Nếu chưa, cần sửa đổi, thêm bớt những nội dung nào?

- Những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân nêu trong báo cáo đã đúng chư­a? Nếu chư­a thì sửa lại như­ thế nào? Thêm, bớt những hạn chế, nguyên nhân nào?

- Các bài kinh nghiệm nêu trong báo cáo đã đúng và đủ ch­ưa? Nếu chưa thì cần thêm, bớt, chỉnh sửa lại nh­ư thế nào?

- Đánh giá tổng quát đã nêu được một cách khái quát những kết quả nổi bật của tổ chức Công đoàn Giáo dục Hà Nội trong nhiệm kỳ qua chưa? Có cần thêm, bớt hoặc sửa đổi nội dung nào không?

3. Phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hoạt động Công đoàn Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023

a) Mục tiêu, khẩu hiệu hành động đề ra trong dự thảo Báo cáo đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn Giáo dục Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế chư­a? Nếu chư­a đáp ứng được thì cần sửa đổi, bổ sung như­ thế nào?

b) Các nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiêm trực tiếp và nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia thực hiện nêu trong dự thảo Báo cáo đã hợp lý chư­a? Nếu chư­a hợp lý thì sửa đổi, bổ sung như­ thế nào?

c) Về nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp chủ yếu nêu trong dự thảo BC đã được chưa? Nếu chưa thì cần chỉnh sửa thêm, bớt như­ thế nào?

 

 

TIỂU BAN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top