Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O

Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O được Trường THPT Phạm Hồng Thái biên…

CaO + HCl → CaCl2 + H2O

CaO + HCl → CaCl2 + H2O được Trường THPT Phạm Hồng Thái biên…

HClO + KOH → KClO + H2O

HClO + KOH → KClO + H2O là phương trình phản ứng giữa axit…

CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O được Trường THPT Phạm Hồng…

Ag + O3 → Ag2O + O2

Ag + O3 → Ag2O + O2 được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà…

NaF + AgNO3 → AgF + NaNO3

NaF + AgNO3 → AgF + NaNO3 được Trường THPT Phạm Hồng Thái biên…

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + H2 → C2H5OH được THPT Phạm Hồng Thái biên soạn là phương…

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2 được Trường THPT Phạm Hồng…

H3PO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O

H3PO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O được Trường THPT Phạm Hồng Thái biên…

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O được Trường THPT Phạm Hồng Thái là…