Chia tay 12
 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2019 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2019 - 2020. Áp dụng từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 - Buổi sáng
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2019 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2019 - 2020. Áp dụng từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 - Buổi..
Tags:


 - LỊCH HỌC BỒI DƯỠNG CỦA CÁC TRƯỜNG THPT THUỘC QUẬN BA ĐÌNH, ĐỐNG ĐA...
Lịch học bồi dưỡng của các trường THPT thuộc Quận Ba Đình, Đống Đa...
Tags:

 - CÔNG VĂN MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN NĂM 2019
Công văn mở lớp bồi dưỡng CBQL, GV năm 2019
Tags:


 - THÔNG BÁO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 LĨNH VỰC GIÁO DỤC...
Thông báo vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực giáo dục...
Tags:

 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020
Tags:


 - XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 10 THPT
Xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT
Tags:

 - QUY TRÌNH VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Quy trình và các môc thời gian quan trọng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020
Tags:


 - KẾ HOẠCH THAM GIA
Kế hoạch tham gia "Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2019
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm 2019
Tags: