- THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/01/2021 - CA CHIỀU
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 18/01/2021 - Ca chiều
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18 /01/2021 - CA SÁNG
Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 18/01/2021 - Khối sáng
Tags:


 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020 - KHỐI SÁNG
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 - Khối sáng
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020 - KHỐI CHIỀU
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 - Khối chiều
Tags:


 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/9/2020 - KHỐI SÁNG
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 21/9/2020
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/9/2020 - KHỐI CHIỀU
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 21/9/2020 - Khối chiều
Tags:


 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/9/2020 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 07/9/2020 - Buổi chiều
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/9/2020 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 07/9/2020 - Buổi sáng
Tags:


 - CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN
Hướng dẫn, thời khóa biểu, thời gian học giai đoạn học sinh nghỉ phòng dịch
Tags: