CMNM
 - HÀ NỘI THỰC HIỆN
Hà Nội thực hiện ‘6 bắt buộc’ khi học sinh trở lại trường để phòng dịch Covid-19
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái Học kỳ 2..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của..
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TS NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN NĂM 2020; KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2019...
Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm TS nhà nước theo dự toán năm 2020; kế hoạch..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2020
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm 2020
Tags:

 - ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  
Tags:


 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỘI THI
Công văn về việc triển khai Hội thi "Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" lần thứ..
Tags:

 - THÔNG BÁO KÊNH TIẾP NHẬN HỖ TRỢ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG, ỨNG DỤNG DÙNG CHUNG CHO CBCCVCNLĐ CỦA THÀNH PHỐ (GIAI ĐOẠN 1)
Thông báo kênh tiếp nhận hỗ trợ khai thác, sử dụng các hệ thống, ứng dụng dùng chung cho..
Tags:


 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh..
Tags:

 - LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2019
Luật giáo dục năm 2019
Tags: