Chaonammoi2021
 - HIẾN PHÁP NĂM 2013
Hiến pháp năm 2013
Tags:

 - KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2021
Kế hoạch triển khai công tác y tế trường học ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021
Tags:


 - CÔNG VĂN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN TRƯỜNG HỌC DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021
Công văn tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học dịp Tết Nguyên đán tân..
Tags:


 - NGHỊ QUYẾT SỐ 115 VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH ĐẶC THÙ VỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nghị quyết số 115 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù..
Tags:


 - NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nghị quyết về thí điểm một sô cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với..
Tags:

 - CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021cuar ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Tags:


 - NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt..
Tags:

 - THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÒNG HỌC BỘ MÔN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Thông tư ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
Tags: