Chuc mung nam moi
 - HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI THPT QUỐC GIA CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI THPT QUỐC GIA CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Tags:

 - HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2019
Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019
Tags:


 - TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CHO HS THPT
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho học..
Tags:

 - HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019 - 2020
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020
Tags:


 - QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT.
Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Tags:

 - THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT
Thông tư Ban hành quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT
Tags:


 - LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
Luật Công an nhân dân
Tags:

 - LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật
Tags:


 - LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC SỬA ĐỔI
Luật Giáo dục đại học sửa đổi
Tags:

 - LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Luật phòng chống tham nhũng
Tags: