- CÔNG VĂN GIỚI THIỆU CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DO CHÍNH PHỦ AUSTRALIA TỔ CHỨC
Công văn giới thiệu Chuỗi hội thảo trực tuyến về đào tạo giáo viên do Chính Phủ Australia..
Tags:

 - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học năm học 2020 - 2021
Tags:


 - CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT, HOẠT ĐỘNG THỂ THAO VÀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021
Công văn hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học..
Tags:

 - CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CẤP THPT NĂM HỌC 2020 - 2021
Công văn hướng dẫn hoạt động chuyên môn cấp THPT năm học 2020 - 2021
Tags:


 - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CNTT NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020 - 2021 của Sở Giáo dục và Đào..
Tags:

 - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2020 - 2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021
Tags:


 - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2020 - 2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020 - 2021
Tags:

 - CÁC LĨNH VỰC CỦA CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT
Các lĩnh vực của cuộc thi khoa học kĩ thuật
Tags:


 - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH THPT CỤM BA ĐÌNH - TÂY HỒ NĂM HỌC 2020 - 2021
Kế hoạch tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THPT cụm Ba Đình - Tây Hồ năm..
Tags:

 - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN MÔN VỚI CHỦ ĐỀ
Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên môn với chủ đề "Trường học hạnh phúc" năm học 2020 -..
Tags: