- HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 - 2022
Tags:

 - THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Tags:


 - KHUNG THỜI GIAN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022
Khung thời gian kế hoạch năm học 2021 - 2022
Tags:

 - CÔNG VĂN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐỐI VỚI LỚP 12 THPT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Công văn về việc Hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với lớp 12 THPT của Sở..
Tags:


 - HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021
Hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021
Tags:


 - PHỤ LỤC V: MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY
Phụ lục V: Mẫu phiếu đánh giá giờ dạy
Tags:

 - PHỤ LỤC IV: KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Phụ lục IV: Khung kế hoạch bài dạy
Tags:


 - PHỤ LỤC III: KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
Phụ lục III: Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên
Tags:

 - PHỤ LỤC II: KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Phụ lục II: Khung kế hoach tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn
Tags: