THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020

I. THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020 (Click vào đây) 

 

II. THỜI GIAN LÊN LỚP 

TIẾT

SÁNG

CHIỀU

Giờ truy bài

7h – 7h15’

12h25’

Tiết 1

7h15’– 8h

12h30 – 13h15’

Tiết 2

8h15’ –  9h00’

13h25’ –  14h10’

Tiết 3

9h15’ –  10h00’

14h20’ –  15h05’

Tiết 4

10h10’ –  10h55’

15h20’ –  16h05’

Tiết 5

11h05’ – 11h50’

16h15’ – 17h

 

 - DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách nhân viên tổ Văn phòng năm học 2019 - 2020
Tags:

 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ - THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách Giáo viên tổ Ngoại ngữ - Thể dục - Quốc phòng năm học 2019 - 2020
Tags:


 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách Giáo viên tổ Xã hội năm học 2019 - 2020
Tags:

 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách Giáo viên tổ Văn năm học 2019 - 2020
Tags:


 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA - SINH - KỸ NN NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách tổ Hóa - Sinh - Kỹ NN năm học 2019 - 2020
Tags:

 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ - KỸ - TIN NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách giáo viên tổ Lý - Kỹ - Tin năm học 2019 - 2020
Tags:


 - DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách giáo viên tổ Toán năm học 2019 - 2020
Tags:

 - DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách Ban giám hiệu năm học 2019 - 2020
Tags:


 - DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách Đảng viên năm học 2019 - 2020
Tags:

 - DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2018 - 2019
Danh sách nhân viên tổ Văn phòng năm học 2018 - 2019  
Tags: