THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020

I. THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020 (Click vào đây) 

 

II. THỜI GIAN LÊN LỚP 

TIẾT

SÁNG

CHIỀU

Giờ truy bài

7h – 7h15’

12h25’

Tiết 1

7h15’– 8h

12h30 – 13h15’

Tiết 2

8h15’ –  9h00’

13h25’ –  14h10’

Tiết 3

9h15’ –  10h00’

14h20’ –  15h05’

Tiết 4

10h10’ –  10h55’

15h20’ –  16h05’

Tiết 5

11h05’ – 11h50’

16h15’ – 17h

 

 - ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  
Tags:

 - TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019
Tags:


 - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tags:

 - CHUYÊN ĐỀ 2019: XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN...
Chuyên đề 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân..
Tags:


 - CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN, TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG
Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên..
Tags:

 - QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, TRƯỚC HẾT LÀ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ,...
Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính..
Tags:


 - THEO GƯƠNG BÁC: XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
Theo gương Bác: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân..
Tags:


 - NGHỊ QUYẾT SỐ 28 HỘI NGHỊ  LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII
Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII
Tags:

 - NGHỊ QUYẾT SỐ 27 HỘI NGHỊ  LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII
Nghị quyết số 27 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII  
Tags: