Chuc mung nam moi

Tin tức - Sự kiện » Tin nhà trường

Số lượt xem: 1444
Gửi lúc 21:35' 20/08/2016

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2015), có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và của đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. 

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XII của Đảng, chiều ngày 18/8/2016 hội đồng sư phạm trường THPT Phạm Hồng Thái đã tiến hành học tập nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Đồng chí Hoàng Văn Sáu - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình đã hướng dẫn HĐSP nhà trường học tập Nghị quyếtHội đồng sư phạm trường THPT Phạm Hồng Thái học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII


Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top